Algemene voorwaarden Voedsel voor de Ziel

ALGEMEEN

 1. Dit zijn de algemene voorwaarden van Voedsel voor de Ziel, een bedrijf van Toke Elshof, gevestigd op Botermakerses 13, te Dalfsen.
 2. Vragen en opmerkingen over deze algemene voorwaarden kunt u richten aan toke@voedselvoordeziel.nl.
 3. Naast deze algemene voorwaarden treft u op de website voedselvoordeziel.nl ook de privacyverklaring aan.
 4. Bij inschrijving voor één van de activiteiten van Voedsel voor de Ziel verklaart de deelnemer zich akkoord met de Algemene Voorwaarden.
 5. Deze voorwaarden hebben betrekking op alle activiteiten die worden genoemd op www.voedselvoordeziel.nl. Voor zover het retraites betreft, worden nog specifieke voorwaarden genoemd.
 6. De inhoud van activiteiten staat op hoofdlijnen vast. De detaillering kan door Voedsel voor de Ziel altijd worden aangepast.
 7. Voedsel voor de Ziel is gerechtigd om bij het vervallen van een onderdeel van de activiteit (bijvoorbeeld vanwege weersomstandigheden) een passend alternatief aan te bieden.

INSCHRIJVING EN BETALING

 1. Inschrijving vindt plaats via de website (retraites en andere groepsbijeenkomsten), of via een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.
 2. Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 3. De activiteiten gaan alleen door bij voldoende deelnemers. Dit is afhankelijk van de specifieke aard en inhoud van de activiteiten en wordt bepaald door Voedsel voor de Ziel.
 4. Bij retraites en andere groepsbijeenkomsten worden de deelnemersbijdragen direct bij inschrijving via Ideal betaald, tenzij anders overeengekomen tussen deelnemer en Voedsel voor de Ziel.
 5. Bij andere activiteiten vindt de betaling achteraf plaats, met uitzondering van een aanbetaling van 25 procent van de overeengekomen prijs. Betaling in termijnen is mogelijk. Daarover worden dan afzonderlijke afspraken gemaakt.

ANNULERING

 1. Bij annulering door Voedsel voor de Ziel worden alle reeds betaalde bedragen teruggestort naar de deelnemer. Daarbij bestaat tevens de mogelijkheid om de betaling door te boeken naar een andere activiteit.
 2. Voedsel voor de Ziel heeft het recht om personen, met redenen omkleed, uit te sluiten van deelname aan een activiteit.
 3. In het geval van annulering door de deelnemer worden geen bedragen gerestitueerd, met uitzondering van terugbetaling van het volledige bedrag binnen 14 dagen bedenktijd na inschrijving (herroepingsrecht). Dit is mede ingegeven door de annuleringsmogelijkheden voor de gehuurde accommodaties.
 4. Indien de deelnemer niet in staat is om de door hem/haar geboekte activiteit bij te wonen, dan is indeplaatsstelling toegestaan, maar alleen na overleg met en goedkeuring van Voedsel voor de Ziel en mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang zijn doorgegeven per email.
 5. Verder is het aan de deelnemer om al dan niet te kiezen voor een annuleringsverzekering.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Voedsel voor de Ziel draagt zorg voor een goed verloop van de activiteiten en het verstrekken van de juiste informatie.
 2. De deelnemer neemt deel aan activiteiten op eigen risico.
 3. Voedsel voor de Ziel is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer
 4. Voedsel voor de Ziel is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van eigendom van de deelnemer.
 5. In het geval het product een levensboek betreft, is de klant altijd aansprakelijk voor de inhoud van het boek, evenals de daarin gebruikte afbeeldingen en fotomateriaal.

 

GEGEVENS EN PRIVACY

 1. De registratie van gegevens wordt tot het hoogstnoodzakelijke beperkt en strikt vertrouwelijk behandeld. Ook worden gegevens niet doorgegeven aan derde partijen buiten Voedsel voor de Ziel. Uitzondering daarop vormt de organisatie die overnachtingen en maaltijden tijdens het verblijf verzorgt.
 2. Zie verder de privacyverklaring op de website.

 

GESCHILLEN

 1. In het geval van geschillen over deze overeenkomst, zal altijd eerst in goed overleg worden getracht tot overstemming te komen. Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn, dan zal het aanhoudende geschil worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in de omgeving van de vestigingsplaats van Voedsel voor de Ziel.
 2. Overige klachten dienen in eerste instantie mondeling te worden geuit, met als doel deze ter plekke op te lossen. Indien de klacht blijft bestaan, dient deze schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Voedsel voor de Ziel. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.